Kesamaan dalam Spritualitas antara Laki-laki dan Perempuan

     Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, karena masih menganugerahkan karunianya kepada kami, sehingga bisa melanjutkan proses penterjemahan dari buku “Gender Equity In Islam”. Pada postingan pertama yang kami tulis pada 13 November lalu dengan judulBuku ini “Bernama” Gender Equity in Islam”, alhamdulillah kami telah menerjemahkan bagian pertama dari buku ini. Di sana diterangkan bahwa ada empat aspek terkait tentang posisi dan peranan wanita dalam masyarakat dilihat dari perspektif islam, yaitu aspek spiritual, ekonomi, sosial dan politik. 

            Pada postingan kali ini kami menyajikan bagian kedua dari buku tersebut. Bagian kedua ini berbicara tentang keadilan Islam memandang laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek spiritual. Semoga bermanfaat.  


II. Aspek Spritual 


  1. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam spritualitas:                                                                                                                                                                                          “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan  kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Quran 4:1)                                                                                                                                                                                                “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Quran 7:189)                                                                                                                                                                                                                                                                                    “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (Quran 42:11)                                                                                                                                                    
  2. Baik laki-laki maupun perempuan merupakan penerima “tiupan ilahi” sejak mereka diciptakan dengan kesamaan pada unsur kemanusiaan dan spritualnya (nafsin-waahidah):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. (Quran15:29)                                                                                                                                     
  3. Baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluq yang bermartabat dan merupakan khalifah Allah di muka bumi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Quran 17:70)                                                                                                                                                                                                                                                                     "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Quran 2:30)                                                                                                                
  4. Menurut Al-Quran, perempuan (Hawa) tidak disalahkan karena menyebabkan “laki-laki (nabi Adam) diturunkan ke bumi”. Kehamilan dan melahirkan anak bagi perempuan tidak dilihat sebagai hukuman atas “memakan buah terlarang di surga”. Sebaliknya, Al-Quran menganggap mereka (perempuan) menjadi dasar akan adanya cinta dan juga menganjurkan agar menghormati para ibu (yang telah melahirkan)                                                                                                                                                                          Dalam menceritakan kisah nabi Adam dan Hawa, Al-Quran selalu mengacu pada mereka berdua. Tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran bahwa salah satu dari mereka (Hawa) yang bersalah [sebagaimana diceritakan dalam kitab bibel milik orang Kristen]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua",maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan".Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan. Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Quran 7:19-27)                                                                                                                                                                                                                      Tentang kehamilan dan melahirkan anak bagi perempuan. Al-Quran menyatakan:                                                                                                                                                                              “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Quran 31:14)                                                                                                                                                                                           “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Quran 46:15)                                                                                                                                                                                                                             
  5. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas keagamaan dan moral, serta tanggung jawab yang sama. Mereka berdua harus menghadapi konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukakan. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain….” (Quran 3:195)                                                                                                                                                                                                                       “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. (Quran 4:124)                                                                                                                                                                                                       “(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar". (Quran 57:12)                                                                                                                                                                                                                                                                       
  6. Al-Quran tidak menyatakan bahwa salah satu jenis kelamin (jender) lebih superior daripada yang lain. Ada yang menyalah-artikan kata “qawwamah” atau tanggung jawab sebagai superioritas dalam keluarga. Al-Quran dengan jelas menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi superioritas bagi yang lain adalah orang yang paling sholeh dan paling bertakwa, bukan didasarkan atas jenis kelamin (jender), warna kulit, ataupun bangsa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (Quran 49:13)                                                                                  
  7. Tidak adanya perempuan yang menjadi nabi atau “Utusan Allah” dalam sejarah kenabian dikarenakan beratnya tuntutan dan penderitaan fisik yang harus dihadapi oleh para utusan dan nabi, bukan dikarenakan kelemahan spritulnya.

Ponorogo, 20 November 2011 

Terjemahan sebelumnya:  Bab I Pendahuluan  Klik Sini 


2 Responses to "Kesamaan dalam Spritualitas antara Laki-laki dan Perempuan"

Jangan lupa komen di sini ya :-)